Privacy statement

Super welkom op onze website! Het zal je niet verbazen dat jij en wij, Fairfood, met jouw websitebezoek te maken hebben met ingewikkelde privacywetgeving. Wat die wetgeving voor ons samen precies inhoudt, willen we hieronder begrijpelijk toelichten. Om meteen maar even officieel te worden: alles wat je hierna gaat lezen is van toepassing op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten van Fairfood.

1. OVER ONS

Even over ons: wij zijn Stichting Fairfood International, roepnaam Fairfood. We zijn gevestigd aan de Mauritskade 64, 1092 AD, Amsterdam. Op werkdagen zijn we tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op +31 6 16557605. Natuurlijk kan je ons 7 dagen per week, 24 uur per dag mailen op info@fairfood.nl, maar het antwoord zal waarschijnlijk op diezelfde werkdagen en tijdens diezelfde kantooruren komen. We zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34141098.

Bij het samenstellen en updaten van deze website, zijn we te allen tijde hartstikke zorgvuldig, maar we kunnen niet garanderen dat alle informatie die we verstrekken altijd volledig juist, compleet en actueel is. Natuurlijk zijn er de documenten als de jaarverslagen die rechtsgeldig zijn, maar aan alle overige informatie die je op onze website vindt kunnen geen rechten worden ontleend.

2. OVER LINKS OP DEZE WEBSITE

Op onze website vind je ook links naar externe websites en aanbieders. Daarover moet gezegd: Fairfood is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of voor aanbieders die gekoppeld zijn aan onze website.

3. OVER AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht van alles wat je op deze website leest en ziet ligt bij Fairfood of bij derden van wie we toestemming hebben gekregen om beeld of tekst te gebruiken. Hier moeten we even streng zijn: het is niet toegestaan om (beeld)materiaal van deze website (of onderdelen daarvan), te kopiëren of openbaar te maken zonder voorafgaand toestemming aan ons te hebben gevraagd.

4. OVER JOUW PRIVACY

Bij Fairfood hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom richten we hier ruimte in om je te vertellen hoe wij omgaan met die gegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom uitermate zorgvuldig om met je gegevens. Fairfood houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent het volgende:

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • We gebruiken en verwerken alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verstrekt en/of verwerkt.
 • We hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
 • We zullen jouw persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en respecteren deze ook.
 • Wanneer je onze website bezoekt, wordt je IP-adres geregistreerd door Google Analytics. Op die manier krijgen wij inzicht in hoe de website gebruikt wordt, zodat we deze kunnen verbeteren waar nodig.

5. OVER DE REDENEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Fairfood kan je persoonsgegevens vragen en/of verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om je nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te kunnen sturen
 • Om het gebruik van onze website te meten met behulp van Google Analytics

Voor het versturen van die nieuwsbrieven en/of uitnodigingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, die je alleen met jouw expliciete toestemming verstrekt: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

6. OVER EVENTUELE VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft zijn in principe bedoelt voor de organisatie Fairfood, maar kunnen aan derde partijen worden verstrekt in het uitzonderlijke geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

7. OVER DE BEWAARTERMIJN

Fairfood bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Natuurlijk kan je zelf te allen tijde aangeven dat jouw gegevens gewist of gewijzigd moeten worden. Daarvoor vragen we je contact met ons op te nemen via info@fairfood.nl.

8. OVER ONZE BEVEILIGING

We hebben uiteraard technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onrechtmatige verwerking. We hebben het dan over de volgende maatregelen:

 • Iedereen die namens Fairfood bij jouw gegevens kan, is contractueel gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We gebruiken op al onze systemen een gebruikersnaam- en wachtwoord.
 • We hebben intern iedereen geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. OVER KLACHTEN

We hopen het natuurlijk niet, maar mocht je ondanks onze goede zorgen een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan vooral contact met ons op. Je kunt uiteraard ook een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Nogmaals: dat kan via info@fairfood.nl of +31 6 16557605 (dat laatste op werkdagen tijdens kantooruren). Je hebt natuurlijk ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!